Nieuws

Verslag algemene ledenvergadering vrijdag 15 december 2023

Aanwezig volgens presentielijst: 21 personen

M.k.a.: Frank Waringa, Tom Proot, Moniek de Regt, Johannes v/d Wal, Dennis Faber en Tjitsche Tamminga.

Agenda

 1. Opening
  Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter Jelle Jacob. De secretaris Linda Dijkstra noemt de met kennisgeving afwezige leden. Jelle Jacob blikt kort terug op het bijzondere jubileumjaar en brengt een dankwoord uit aan alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan dit mooie feest.
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
  Geen.
 3. Notulen ledenvergadering 25 november 2022
  Er zijn geen opmerkingen, de notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
 4. Jaarverslag seizoen 2022/2023
  Het Jaarverslag 2022-2023 wordt voorgelezen door Linda Dijkstra. Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het agendapunt wordt afgesloten met een applaus.
 5. Financieel jaarverslag 2021/2022
  Het financieel jaarverslag wordt doorgenomen door de penningmeester Arnold Oosterbaan. Arnold verduidelijkt het verlies van de club. Dit komt met name door de hoge energiekosten en de aanschaf van nieuwe clubkleding en ballen.

  • Ook de begroting voor 2023/2024 wordt besproken. De begroting wordt goedgekeurd door de aanwezige leden.
  • Dhr H. v/d Heide vraagt waarom ‘voorzieningen/reserveringen’ op de balans op ‘0’ staat. “ Is er dan geen reservepotje voor onvoorziene kosten?” Arnold legt uit dat dit een fictief (spaar)potje is en dat deze post niet meer wordt gebruikt. Dit fictieve (spaar)potje kan helaas niet verwijderd worden uit het boekhoudprogramma, vandaar dat hij nog wel te zien is op de balans. Arnold meldt dat de club een buffer heeft van €19.000,-, dus er is een reserve opgebouwd. Dhr v/d Heide bedankt Arnold voor de uitleg.
  • De leden hebben geen verdere vragen meer over de financiën en ook dit agendapunt wordt afgesloten met een applaus.
 6. Verslag kascommissie (Hotse en Wiemer Dekker)
  De kascommissie is tevreden over het verslag. Ze zijn akkoord met het verslag en verlenen decharge aan het gehele bestuur.
 7. Bestuurszaken
  • Beker van verdienste: de beker van verdienste is al eerder dit seizoen uitgereikt aan Jentje Kirkenier. Jentje zette zich jarenlang in als scheidsrechter voor het tweede elftal en is dit seizoen gestopt. Arnold Hobma en Jelle Jacob overhandigde hem op 21 mei een bosje bloemen, een cadeaubon, de wisselbeker en een bordje met daarop zijn vrijwilligerstaken van de afgelopen jaren.
  • Hoofdtrainer: Jelle Jacob meldt dat we zeer tevreden zijn met de hoofdtrainer Frank Waringa. Ook Frank is tevreden en wil graag nog een jaar door. Zijn contract wordt dan met een jaar verlengd
  • Nieuwe vrijwilligers: Tim Tjoelker (wedstrijdzaken en jeugdzaken) introduceert Moniek de Regt en Tjitsche Tamminga. Zij hebben zich aangemeld als nieuwe vrijwilligers in de jeugdcommissie. Moniek zal zich meer richten op de jeugd van Oldeboorn en Tjitsche richt zich meer op de jeugd van Oldeboorn/Akkrum, de combinatieteams. We zijn als bestuur heel blij met de komst van Moniek en Tjitsche. Zij ontvangen van de leden een applaus. Ook Nina Brandsma wordt geïntroduceerd door Tim. Zij heeft zich aangemeld als vrijwilliger voor het maken van roosters en schema’s voor de senioren. Denk hierbij aan het rooster voor het entreehokje, fluitschema’s en bardiensten. We zijn heel blij met de komst van Nina en ook zij ontvangt een applaus.
  • Status scorebord: Jelle Jacob neemt het woord over van Tim en geeft een update over het scorebord. Hij vertelt dat we een mooi bedrag aan donaties hebben ontvangen en hier ook heel blij mee zijn, maar het nog onvoldoende is om hiervoor een scorebord aan te schaffen. De club gaat per januari 2024 een subsidieaanvraag doen voor onder andere led- verlichting langs het veld en ook het scorebord wordt hierin meegenomen. Het streven is het scorebord voor aanvang van het seizoen 2024/2025 in gebruik te nemen.
  • Statuten: Jan Hendrik krijgt het woord en vertelt dat de huidige statuten gedateerd zijn en dat door een wetswijziging de statuten aangepast dienen te worden. Dit staat voor het komende jaar op de agenda. De leden krijgen hierover in de loop van 2024 meer informatie over. Linda vult aan dat wanneer de statuten gewijzigd worden er ook een vicevoorzitter opgenomen wordt in de statuten en dat het bestuur vanaf heden Jan Hendrik heeft aangesteld als vicevoorzitter. Jan Hendrik neemt hiervoor een applaus in ontvangst.
  • Sponsorzaken en fondsenwerving: Jan Hendrik blijft aan het woord en geeft een update over sponsorzaken en fondsenwerving. Hij geeft aan dat al veel zaken goed gaan, zoals een samenwerking met Timmerbedrijf Brandsma, Vertrouwd schoon en de Poiesz. Maar, er valt nog wel meer te behalen als het gaat om sponsors. Een nieuwe term is in het leven geroepen, namelijk ‘Operatie Fjild Fol’. Dit houdt in dat we meer borden langs de velden willen met sponsors en samenwerkingspartners. Dennis Faber heeft aangeboden dit samen met Jan Hendrik op te willen pakken. Verder vertelt hij dat een aangevraagde subsidie bij de Provincie helaas is afgewezen, maar dat we voor het komende seizoen wel een subsidie hebben weten binnen te slepen van de Rabobank. Deze subsidie is speciaal voor duurzame oplossingen en investeringen bij sportclubs, zoals led- verlichting. Een zeer welkome bijdrage dus!
  • Dhr H. v/d Heide vraagt wat er gedaan moet worden met de oude reclameborden. Jan Hendrik geeft aan dat ze door de bestickering niet hergebruikt kunnen worden als reclameborden. Dhr v/d Heide stelt voor de borden, samen met de VUT-ploeg, uit te zoeken. Sommige borden kunnen waarschijnlijk weggegooid worden en anderen kunnen misschien gebruikt worden voor klusjes aan en om het sportcomplex.
  • Jan Hendrik geeft een update over ‘de 12de man’. Er zijn nu 18 mensen lid van de 12de man. Het gros van deze mensen zit ook in de Club van 50. Deze club zal uiteindelijk komen te vervallen. Aan de uitwerking hiervan wordt nu nog gewerkt.
  • Clubkleding: Henk krijgt het woord en vertelt iets over de clubkleding. Het streven van de club is dat alle leiders en trainers uiteindelijk in clubkleding langs de velden staan. In het begin waren er veel problemen met de voetbalsokken. De kwaliteit was slecht. De sokken zijn nu van betere kwaliteit. Helaas is de levertijd van kleding lang. Henk geeft aan, dat mocht je iets besteld hebben en je in de buurt van Gorredijk bent (waar het depot zit) je zelf je bestelling ook daar op kunt halen. Linda vraagt of het mogelijk is bij een bestelling via de website een optie te maken voor ‘zelf ophalen uit Gorredijk’ of ‘levering via de club’. Jelle Jacob geeft aan dat dit zeker mogelijk is.
  • Samenwerking Akkrum: Tim krijgt het woord en geeft een update over de samenwerking met Akkrum. De evaluatiegesprekken waren zeer positief. Van beide kanten bevalt de samenwerking goed. De kabouters trainen wel, maar spelen geen wedstrijden. Er zijn twee JO8 teams en een JO9 team.
  • Vacatures: Jelle Jacob neemt het woord over en geeft aan dat er verschillende vacatures open staan.
   • Penningmeester: Arnold geeft aan dat het hem door drukte niet meer lukt zich volledig in te kunnen zetten als penningmeester voor de club. Anno Huisman heeft aangeboden hem te ondersteunen. Uiteindelijk zou Arnold het stokje graag volledig over willen geven aan een nieuwe penningmeester. Dat Anno hem nu eerst gaat ondersteunen is uiteraard heel fijn!
   • Technische zaken: Voor deze functie zijn we nog steeds op zoek naar een geschikte kandidaat. Mocht je hiervoor interesse hebben, dan horen wij het graag.
   • Activiteitencommissie: Jan Nijboer heeft aangegeven te stoppen in de activiteitencommissie en zijn we dus op zoek naar een opvolger. Het is een leuke en gezellige commissie. Ook hiervoor geldt: mocht je interesse hebben, laat het ons weten.
 8. Rondvraag
  Hotse vraagt naar de tassen van het 1e elftal. Deze worden nu vaak door spelers meer naar huis genomen. Deze zouden ingeleverd moeten worden, zodat de tassen altijd compleet zijn. Henk geeft aan dit op te pakken.
 9. Sluiting
  Jelle Jacob bedankt de aanwezigen en sluit om 22.00 uur de officiële vergadering.

Nieuws

keyboard_arrow_up