Voorwaarden lidmaatschap

Artikel 1. Definities en Toepasselijkheid

Club: v.v. Oldeboorn

Voetbalseizoen: periode van 1 juli van enig jaar tot 1 juli van het daaropvolgende jaar. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van v.v. Oldeboorn. Door het lidmaatschap aan te vragen, heeft de aanvrager zich akkoord verklaard met de algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Het lidmaatschap van v.v. Oldeboorn is persoonsgebonden en kan daarom niet worden overgedragen aan een derde. Alleen een natuurlijk persoon kan lid worden van v.v. Oldeboorn.
2.2 Per persoon kan er maar één lidmaatschap worden aangevraagd.
2.3 De Club behoudt zich het recht voor een aanvraag van een lidmaatschap om welke reden dan ook te weigeren. Hierbij valt te denken aan wangedrag of betalingsproblemen (vorige voetbalvereniging). Ook wanneer een lid niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, kan deze worden geweigerd/uitgeschreven.

Artikel 3. Lidmaatschap

3.1 Voor de aanvraag van een lidmaatschap dienen naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres van het lid evenals de gegevens van de betaler (persoonsgegevens en bankrekeningnummer) aan de club bekend te worden gemaakt. Personen boven de 16 jaar wordt gevraagd een kopie bij te voegen van een geldig rijbewijs, paspoort of ID- kaart. Voor niet-automatische betalers wordt een toeslag van €2,- in rekening gebracht. De club houdt bij welke persoonsgegevens voor welk doel worden verwerkt in het verwerkingsregister. Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt ten allen tijde de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nageleefd.
3.2 Indien een lidmaatschap wordt aangevraagd voor een minderjarige dient het lidmaatschap ondertekend te worden door de ouders/verzorgers.
3.3 Voor het lidmaatschap geldt een minimum leeftijd van vijf jaar.
3.4 Aanmelden voor een lidmaatschap kan op ieder gewenst moment. Een lidmaatschap is geldig voor de duur van één voetbalseizoen en wordt verlengd met één voetbalseizoen indien niet tijdig en correct wordt opgezegd.

Artikel 4. Vrijwilligerstaken

De vrijwilligerstaken hebben betrekking op in elk geval alle spelende leden en/of ouders/verzorgers van elk (nieuw) jeugdlid:

  • het rijden bij uitwedstrijden
  • het wassen van tenues
  • het draaien van kantinediensten
  • het schrijven van een wedstrijdverslag
  • het fluiten bij thuiswedstrijden (senioren fluiten 2x per seizoen een jeugdwedstrijd)
  • het vlaggen van wedstrijden (vanaf JO13)

Leden die een vrijwilligersfunctie (vrijwilligers die structureel één of meerdere functies of taken met een permanent karakter uitvoert), worden vrijgesteld van het fluiten van (jeugd)wedstrijden en/of kantinediensten.

Artikel 5. Betaling

5.1 De contributie dient voorafgaand aan het seizoen in zijn geheel te worden voldaan.
5.2 Leden zijn ingedeeld in selectieteams (junioren en senioren). Het contributiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld en verschilt per leeftijdscategorie https://vvoldeboorn.nl/lidmaatschap/. Bij beëindiging van indeling in selecties zal de verplichting vervallen, dan wel naar rato worden verrekend.
5.3 Indien bij de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen de betaling van het seizoen daaraan voorafgaand nog niet is voldaan, behoudt v.v. Oldeboorn zich het recht voor het lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 6. Opzegging

6.1 Het lid kan de Club schriftelijk verzoeken tot opzegging van het lidmaatschap zodat deze eindigt aan het einde van het voetbalseizoen.
6.2 De opzegging dient voor 1 juli van het lopende seizoen door de club te zijn ontvangen. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk bij de penningmeester, penningmeester@vvoldeboorn.nl of middels het contactformulier op de website https://vvoldeboorn.nl/contact/.
6.3 Indien een derde verantwoordelijk is voor het lidmaatschap is degene tevens verantwoordelijk voor tijdige opzegging.
6.4 Bij opzegging gedurende het speelseizoen blijft de verplichting tot betaling over het lopend seizoen bestaan en zal geen restitutie worden verleend.

Artikel 7. Wijziging van de voorwaarden

7.1 De club behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde regels worden onmiddellijk na wijziging van kracht. De actuele voorwaarden zijn te vinden op: https://vvoldeboorn.nl/beleid/algemene-voorwaarden-lidmaatschap/ of kunnen op verzoek aan de ouders/verzorger van het lid worden toegezonden.

Artikel 8. Boetebeleid

Door de KNVB aan individuele leden of teams opgelegde boetes worden door de KNVB in rekening gebracht bij v.v. Oldeboorn.

v.v. Oldeboorn belast de individuele KNVB-boetes door aan de betreffende leden.

v.v. Oldeboorn zal bij teamboetes de leiding van het team hiervan op de hoogte brengen, deze dient er vervolgens zorg voor te dragen dat dit bekend wordt gemaakt bij het gehele team.

Leden en teams zijn verplicht binnen twee weken, nadat zij door de penningmeester op de hoogte zijn gebracht, de te betalen boete te voldoen. Indien de speler/ het team na verloop van tijd in gebreke blijft, zullen hierover in gesprek gaan.

keyboard_arrow_up