Protocol Erelidmaatschap & Lid van verdienste

A. Algemeen

A1. Status document

Vastgesteld in bestuursvergadering, 14 november 2022

A2 Doel

Erelid en lid van verdienste zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging als zodanig zijn benoemd.

Benoeming tot erelid of lid van verdienste van v.v. Oldeboorn heeft als doel:

 1. Het tonen van waardering aan vrijwilligers voor aan v.v. Oldeboorn bewezen diensten van de medewerker of het lid.
 2. Het stimuleren van de medewerker of het lid tot voortzetting van zijn/haar activiteiten.
 3. Aanmoediging voor (nieuwe) medewerkers en leden.

A3 Uitgangspunten

Bij de benoeming tot erelid of lid van verdienste van v.v. Oldeboorn zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

 1. Aangezien de regeling zich richt op de waardering van de inzet van vrijwilligers, worden betaalde functies niet meegenomen in de beoordeling van de voordracht.
 2. Een kandidaat lid van verdienste en erelid moet van onbesproken gedrag zijn en mag de vereniging nooit in diskrediet hebben gebracht.

B. Erelidmaatschap

B1 Criteria erelidmaatschap v.v. Oldeboorn

De criteria voor het erelidmaatschap van v.v. Oldeboorn zijn:

 1. Minimaal 20 jaar lid van v.v. Oldeboorn.
 2. Een erelid moet minimaal 15 jaar actief zijn, of zijn geweest binnen v.v. Oldeboorn.
 3. In die 15 jaar of meer moet hij/zij één of meer bijzondere prestaties hebben verricht, waarbij v.v. Oldeboorn veel voordeel heeft gehad van deze bijzondere prestatie.
 4. Een kandidaat erelid moet op het moment van voordracht lid zijn van v.v. Oldeboorn.

B2 Procedure

 1. Een kandidaat voor het erelidmaatschap kan worden aangedragen:
  1. Door het bestuur
  2. Door een ander lid van v.v. Oldeboorn
 2. De voordracht moet onderbouwd worden met argumenten en voldoen aan de in B1 genoemde criteria.
 3. Uiterlijk 2 maanden voor de Algemene Leden Vergadering dient het voorstel, met motivatie schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van het bestuur.
 4. Het bestuur toetst de kandidaatstelling.

C. Lid van verdienste

C1 Criteria lid van verdienste v.v. Oldeboorn

De criteria voor het lid van verdienste van v.v. Oldeboorn zijn:

 1. Een lid van verdienste moet minimaal 10 jaar actief zijn, of zijn geweest binnen v.v. Oldeboorn.
 2. In die 10 jaar of meer moet hij/zij één of meer bijzondere prestaties hebben verricht, waarbij v.v. Oldeboorn veel voordeel heeft gehad van deze prestatie.

C2 Procedure

 1. Een kandidaat voor het lid van verdienste kan worden aangedragen:
  1. Door het bestuur
  2. Door een ander lid van v.v. Oldeboorn
 2. De voordracht moet onderbouwd worden met argumenten en voldoen aan de in C1 genoemde criteria.
 3. Het voorstel, met motivatie, dient schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van het bestuur.
 4. Het bestuur toets de kandidaatstelling en brengt het voorstel in stemming in de bestuursvergadering.
 5. Bij een meerderheid van stemmen benoemt het bestuur het lid tot lid van verdienste.
 6. Indien de stemmen staken wordt de voordracht verworpen.

D. Overig

D1 Onderscheiding

Na de benoeming ontvangt het erelid een bordje met highlights/anekdotes uit zijn/haar carrière als lid van de club en tevens een bos bloemen. Het lid van verdienste ontvangt de wisselbeker en een bos bloemen. De huldiging van het erelid en het lid van verdienste vindt plaats op de Algemene Ledenvergadering.

D2 Uitzonderingen en aanvullingen

 1. Ieder lid van v.v. Oldeboorn kan een voorstel indienen tot voordracht voor benoeming van een lid tot erelid of Lid van verdienste, niet zijnde zichzelf.
 2. Indien er gegronde redenen zijn, kan het bestuur of de Algemene Leden Vergadering een erelid of lid van verdienste zijn titel ontnemen. Voor dit besluit dient een 2/3 meerderheid van stemmen te zijn.
 3. In uitzonderlijke gevallen kan een (voormalig) lid postuum tot erelid benoemd worden.
 4. Indien een lid wordt geroyeerd, vervallen automatisch de titels erelid en lid van verdienste.
 5. Daar waar dit reglement en de statuten van voetbalvereniging v.v. Oldeboorn niet in voorzien, beslist het hoofdbestuur van v.v. Oldeboorn.
 6. Indien het bestuur een voorstel afwijst, wordt de indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van reden voor de afwijzing.
keyboard_arrow_up