Agenda algemene ledenvergadering 29 april 21:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 30-04-2021 (hier terug te lezen)
 4. Jaarverslag seizoen 2020/2021
 5. Financieel jaarverslag 2020/2021
  • Vaststellen begroting seizoen 2021/2022
  • Contributie jaarlijkse automatische incasso i.p.v. halfjaarlijks (stemronde)
 6. Verslag kascommissie (Robin Faber en Anno Huisman)
 7. Benoeming kascommissie lid (aftredend Robin Faber)
 8. Bestuurszaken
  • Lid van verdienste
  • Contractverlenging hoofdtrainer
  • Bestuurswisselingen
  • Hotse Dekker aftredend jeugdvoorzitter
  • Tim Tjoelker van wedstrijdsecretaris naar jeugdvoorzitter
  • Invulling openstaande vacatures
 9. Presentatie nieuwe logo door Samen Gebrand (stemronde)
 10. Introductie nieuwe shirt en (nieuwe) sponsoren
 11. Update jubileum 2023 door activiteitencommissie
 12. Rondvraag
 13. Sluiting